Execució de clavegueram amb excavació manual de mines i pouateria

En alguns casos, el procés constructiu habitual d’una xarxa de clavegueram pot ser tècnica o econòmicament inviable, o molt complex en funció de les condicions de l’entorn.

Que els treballs a realitzar es trobin a molta profunditat, que a la zona d’excavació hi hagi el pas d’instal·lacions d’altres serveis (Gas, Aigua, Electricitat, Telecomunicacions, etc.), o que, per a l’execució dels treballs no es pugui tallar la circulació d’un carrer per la seva importància o trànsit, entre d’altres, fan necessàries un tipus d’execució molt especialitzada d’excavació manual en mina així com treballs de pous al seu interior.

A través dels pous d’atac d’entrada i sortida, s’executa una excavació manual per a crear una mina degudament entibada, que permeti realitzar les connexions de pous pertinents.

Donat el risc i precisió necessària, CROBISER posseeix un personal format tècnicament i en matèria de seguretat i salut, amb experiència suficient per realitzar aquest tipus de treballs tan específics. Aquest fet, fa que siguem una de les poques empreses capacitades per a això.

Sol·licita més informació sense compromís