Rehabilitació de xarxes de clavegueram visitable

CROBISER és un referent nacional en la rehabilitació de xarxes de clavegueram. Un personal en constant formació i amb més de 25 anys d’experiència en aquest tipus de treballs, permeten que sigui una de les escasses empreses amb regulació específica per treballar a l’interior d’aquest tipus de xarxes.

Patologies

Degut al flux de substàncies i líquids corrosius que circulen pels col·lectors generals de les zones urbanitzades, aquests pateixen desperfectes i trencaments generades per l’abrasió dels materials amb què van ser construïts, ja sigui per la mala qualitat dels mateixos, per defectes constructius per falta de coneixement, o per la seva obsolescència pel pas del temps.

En aquest tipus de col·lectors, les patologies sofertes per les canonades, permeten que tots els fluids es filtrin al subsòl, provocant danys al medi ambient, olors urbans, col·lapse i / o enfonsaments del terreny, filtracions en soterranis d’habitatges, entre d’altres.

Els treballs a executar en aquest tipus de casos, requereixen d’una rehabilitació total o de parts del col·lector, afectant tot el perímetre interior del tub o conducte per l’alt cabal que pel circula, o destruint únicament la bancada de la base del mateix.

Rehabilitació estructural

Mitjançant morters especials d’alta resistència, es revesteix el perímetre interior del col·lector, reparant desperfectes i segellant fissures per evitar els abocaments al subsòl. Tant el correcte ús dels materials degudament projectats, com la qualitat dels mateixos, són essencials per a la durabilitat i funcionalitat dels treballs executats

Rehabilitació de solera amb Gres Vitrificat a la banqueta

Per norma habitual, la part més afectada en qualsevol element de les xarxes de clavegueram, òbviament, a causa de la gravetat, és la base de les canonades per les quals circulen els fluids. Aquesta part, es tracta de la zona amb més desgast a causa de l’erosió, requereix de l’aplicació de materials d’alta resistència que permeten una major durabilitat en el temps, evitant trencaments i filtracions a causa d’una composició dissenyada per aguantar tal intensitat de residus. En aquest cas, el gres vitrificat (Link), permet que la vida útil d’un col·lector suport les abrasions i desgastos entorn a uns 120 anys.

En els sistemes de xarxes de clavegueram de municipis de primer ordre o que aposten per un sistema d’altes prestacions en termes del cicle de l’aigua, és un material que es prescriu per les direccions facultatives per la seva alta resistència que, si bé té un cost superior al PVC, PE, etc. el seu temps d’amortització és molt superior permetent que, a llarg termini, sigui molt més rendible econòmicament.

Sol·licita més informació sense compromís